Free songs

Kontakt: +48 790 375 946

WPML not installed and activated.

Sprawozdanie z działalności fundacji

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI POMOCNA 1 W ROKU 2012

Fundacja POMOCNA 1 została wpisana do KRS 13 grudnia 2012 r; numer KRS: 0000444081;

numer REGON: 161500723  ; NIP 753068796

Siedziba Fundacji znajduje się w 45-027 Opolu, ul. Osmańczyka 19/6

 

Członkami Zarządu Fundacji są:

- Dariusz Nowacki , zam. 45-273 opole, ul. Pużaka 28a/3 ? Prezes,

Do końca roku 2012 pozostali członkowie zarządu:

-  Jacek Nowacki, zam. 45-061 Opole, ul. Katowicka 32/6 ? Wiceprezes,

-  Lidia Nowacka, zam. 45-027 Opole, ul. Osmańczyka 19/6 ? członek zarządu

 

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu,  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego z dn. 13.12.2012 r. oznaczył cel działalności fundacji :

1.W zakresie kultury i sztuki dziedzictwa narodowego

2.Ochrony zdrowia

3.Ochrony środowiska naturalnego

4.Działalności naukowej i oświatowej

5.Pomocy charytatywnej dla osób szczególnie potrzebujących zagrożonych utratą zdrowia i życia

6.Sportu i turystyki

7.Transportu

8.Pracy polityki społecznej

9.Rolnictwa  i rozwoju wsi

10.Administracji i cyfryzacji

 

Fundacja POMOCNA 1 nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego

Fundacja ma charakter organizacji non profit. W okresie sprawozdawczym nie prowadziła

działalności gospodarczej. Członkowie Zarządu Fundacji w okresie sprawozdawczym pracowali na jej

rzecz społecznie.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Gromadzenie środków finansowych  w celu realizacji zadań zgodnych ze statutem fundacji

POMOCNA 1 z dnia 25 Listopada 2012 r.

Ze względu na krótki okres od zarejestrowania fundacja POMOCNA 1 zrealizowała proces

rejestracyjny w Urzędzie Skarbowym , Urzędzie Statystycznym .

 

Finanse Fundacji pochodzą z darowizn .

Do dnia 31 grudnia 2012r. Fundacja uzyskała przychód zgodny ze  działalności statutem ? darowizny  w wysokości 3.900,00  złotych, w tym:

darowizny finansowe od osób fizycznych – 1.200,00 złotych

darowizny rzeczowe od osób fizycznych  – 2.700,00 złotych

wynik finansowy przychód  za 2012 rok ? 3.900,00 złotych

 

Fundacja poniosła następujące koszty:

realizacja celów statutowych ?  nie

administracyjne ? 341.39 złotych

 

W roku sprawozdawczym Fundacja nie zatrudniła żadnych osób.

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań podatkowych. W roku sprawozdawczym nie została

przeprowadzona w Fundacji żadna kontrola.

Niniejsze sprawozdanie zostało udostępnione na stronie internetowej Fundatora.